สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,284  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภาชิกสภา
โครงสร้างการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนงบประมาณรายจ่าย
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนตรวจสอบภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
รายงานควบคุมภายใน
สำนักปลัด อบต.
งานกฏหมายและคดี
งานกิจการสภา
งานสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม
งานนโยบายและแผน
งานพัฒนาชุมชน
งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
งานด้านการเกษตร
งานบุคลากร
กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ
กองช่าง
งานไฟฟ้า
งานโครงสร้างพื้นฐาน
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
งานส่งเสริมการศึกษา
ข้อมูลหมู่บ้าน
บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑
บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ ๒
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓
บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๔
บ้านบุไท หมู่ที่ ๕
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ ๖
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗
บ้านตะแบงใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๘
สถิติผู้เยี่ยมชม
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
สภาพทั่วไป
ข้อมูลด้านการเกษตร
ประวัติความเป็นมา
สินค้า otop
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หนังสือสั่งการ
รวมระเบียบกฏหมาย
พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
การขออนุญาตปลุกสร้าง รื้อถอนอาคาร
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการต่างๆ
คู่มือการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษี
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
การชำระภาษีป้าย
การขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การขอรับข้อมูลข่าวสาร
การช่วยเหลือสาธารณภัย
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ(HIV)
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.