สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,324  หน้าแรก     งานบุคลากร 
งานบุคลากร
งานบุคลากร  
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     การบรรจุแต่งตั้งตามกรอบอัตรากำลังเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ปฏิบัติงานในระดับดีเด่นเปิดอ่าน
     ประกาศการสรรหาและคัดเลือกเปิดอ่าน
     สรุปรายงานตามแผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     แผนการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแลแต่งตั้งเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566เปิดอ่าน
     ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายเพื่อประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร)เปิดอ่าน
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.