สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,350  หน้าแรก     งานกฏหมายและคดี 
งานกฏหมายและคดี
งานกฏหมายและคดี  
     คู่มือการร่างข้อก าหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     การให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     การสอบสวน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     การสอบสวน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ 2558เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 2558เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติด้านพัสดุ 2560เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.เปิดอ่าน
     คู่มือการจัดการความรู้ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.เปิดอ่าน
     คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่อร้องทุกข์ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมเปิดอ่าน
     คู่มือนักวินัยมืออาชีพเปิดอ่าน
สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.