สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,371  หน้าแรก     ข้อมูลด้านการเกษตร 

ข้อมูลด้านการเกษตร
ข้อมูลด้านการเกษตร  
 

ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินได้จัดแบ่งดินที่ปรากฎพบในพื้นที่ตำบลทุ่งสว่าง จำนวน 9 กลุ่มชุดดิน ดังนี้ คือ กลุ่มชุดดินที่ 4,18,20, 20Sa,22, ,40,35,41, และ 59

1.กลุ่มชุดดินที่ 4

ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล ดินล่างมีสีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในดินชั้นล่าง การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว พบตามที่ราบเรียบหรือที่ราบลุ่มระหว่างคันดินริมลำน้ำ น้ำแช่ขังในฤดูฝนลึก 3050 เชนติเมตร นาน 45 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.5 –6.5 ถ้าหากดินมีก้อนปูนปะปนอยู่ pH จะเป็น 7.0 – 8.0

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในฤดูฝนมีน้ำแช่ขังนาน 4 – 5 เดือน

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช สภาพพื้นที่ราบลุ่มมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีสภาพการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังที่ผิวดินเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนเนื้อดินเป็นดินเหนียวเก็บกักน้ำได้ดี จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการทำนามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่นอย่างไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือในช่วงฤดูแล้งกลุ่มดินชุดนี้ สามารถใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกได้และดินกลุ่มนี้พบบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ

2.กลุ่มชุดดินที่ 18

ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลปนแดงอ่อน ดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายสีเทาปนน้ำตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ำตาลแก่ สีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ตามลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ น้ำแช่ขังลึก 30 เชนติเมตรนานประมาณ 4 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ ดินชั้นบน pH 6.0-7.0 ส่วนดินชั้นล่าง pH ประมาณ 5.5-6.5 ร้อยละ 6.16 ของพื้นที่ทั้งหมด

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ฤดูฝนน้ำขังนาน 2-4 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช กลุ่มชุดดินที่ 18 พบบริเวณที่ราบต่ำ สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินมีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังนานระหว่าง 3-4 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการทำนามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำขังและการระบายน้ำของดิน อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันสามารถปลูกพืชไร่และพืชอายุสั้นได้ ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติเสริม

3.กลุ่มชุดดินที่ 20/20Sa

ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทา พบจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างเรียบถึงราบเรียบ ตามลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ น้ำแช่ขัง 30 เชนติเมตรนาน 3-4 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ดินชั้นบน pH ประมาณ 6.0-7.0 จะมีเกลือโซเดียมสูง แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปนมี pH ประมาณ 7.0-8.0 ดินกลุ่มนี้ในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือเกิดขึ้น

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน           ดินค่อนข้างเป็นทราย ดินเค็มมีคราบเกลือลอยตามผิวหน้าดิน ฤดูฝนน้ำขังนาน 3-4 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ในสภาพปัจจุบันกลุ่มชุดดินที่ 20/20Sa ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชเป็นส่วนใหญ่ เนื่องมีปริมาณเกลือสูง แต่มีบางพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการทำนาถ้ามีน้ำเพียงพอ ในบางช่วงที่มีน้ำไม่พอหรือฝนไม่ตกดินจะแห้ง ข้าวที่ปลูกมักจะตายเนื่องจากความเค็มของดิน ในฤดูแล้งไม่สามารถปลูกพืชไรหรือพืชผักได้

4.กลุ่มชุดดินที่ 22

ลักษณะโดยทั่วไป ดินเป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วนสีพื้นเป็นสีเทาหรือน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อนและอาจพบศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ ค่า pH ประมาณ 4.5

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน   กลุ่มดินชุดนี้ดินค่อนข้างเป็นดินทราย มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช โดยทั่วไปศักยภาพของกลุ่มดินชุดนี้ เหมาะที่จะใช้ในการทำนาเนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างเรียบมีน้ำขังแช่ในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักได้ ก่อนและหลังการปลูกข้าวถ้ามีน้ำชลประทานหรือมีแหล่งน้ำธรรมชาติ

5.กลุ่มชุดดินที่ 35

ลักษณะ   เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ PH ประมาณ 4.5-5.5

ปัญหา เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีการอุ้มน้ำต่ำ ถึงปานกลาง น้ำใต้ดินลึก บริเวณที่ความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ

ความเหมาะสม มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะใช้ทำนา

6.กลุ่มชุดดินที่ 40

ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้ำตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชัน ประมาณ 2 – 20 และบางส่วนมีความลาดชันประมาณ 20 –35 % เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติต่ำ pH 4.5 –5.5 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน   เนื้อดินเป็นทรายจัด น้ำซึมผ่านชั้นดินได้เร็วมาก ดินอุ้มน้ำต่ำ ระดับน้ำใต้ดินต่ำมาก ดินมีการกัดกร่อนในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และไม้ผล ค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะนำมาปลูกพืชผัก และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทำนา เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและสภาพพื้นที่ไม่อำนวย   แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็ว และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี

7.กลุ่มชุดดินที่ 41

ลักษณะโดยทั่วไป   เนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ลึก 50 ชม. ดินชั้นดัดไปเป็น ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน เป็นดินสีน้ำตาลเข้ม เกิดจากตะกอนลำน้ำหริอวัตถุน้ำพามาจากบริเวณที่สูงทับอยู่บนชั้นดินที่สลายตัวผุพังของหินพื้น หรือเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดต่างชนิดต่างยุค พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้างเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาดบนลานตะพักลำน้ำระดับกลาฃ มีความลาดชันประมาณ 212 % เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีปานกลางถึงดี ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 3 เมตร ในฤดูแล้งมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ   pH 6.0-8.0

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อดินเป็นดินทราย มีการอุ้มน้ำต่ำถึงปานกลาง มีการกัดกร่อน ที่ความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช กลุ่มดินชุดนี้ มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือไม้ผลบางชนิด แต่ไม่เหมาะสมในการทำนา เนื่องจากสภาพพื้นที่และเนื้อดินไม่อำนวย  

8.กลุ่มชุดดินที่ 59

ลักษณะโดยทั่วไป ดินมีการผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถมกัน พบในบริเวณที่ราบลุ่ม หรือบริเวณพื้นล่างของหุบเขา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ  มีความลาดชัน ประมาณ 02 % ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาของดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกำเนิดดินในบริเวณนั้นๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินมีการระบายน้ำเลว มีน้ำแช่ขังในฤดูฝน และดินแฉะเกินไปสำหรับพืช 

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช กลุ่มชุดดินที่ 59 มีศักยภาพเหมาะสมในการทำนาช่วงฤดูฝน และเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกพีชไร่ได้หลายชนิดหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว และพื้นที่บางส่วนของกลุ่มดินนี้อยู่ภายได้ระบบชลประทาน โดยเฉพาะในภาคเหนือ ส่วนการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนั้นไม่เหมาะสม เพราะมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนและดินมีสภาพการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว 

สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.