สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.122.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 311,346  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

  

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่างได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอประทาย   มีระยะทางห่างจากอำเภอประทาย ประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 90 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ตำบลกระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้     ตำบลกระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก     ตำบลประทาย ตำบลโคกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก      ตำบลนางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
1.2    ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลทุ่งสว่างเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีแม่น้ำไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตรเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น ๓ ฤดู
          ฤดูร้อน เริ่มช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน
          ฤดูฝน เริ่มช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม

          ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม สภาพเย็นและมีหมอกในตอนเช้า

1.4 ลักษณะดิน

ลักษณะดินพื้นที่ตำบลทุ่งสว่าง ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

๑.๕  ลักษณะแหล่งน้ำ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง มีลำสะแทด ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำมูล ไหลผ่าน

๑.๖. ลักษณะป่าไม้

ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ประเภทป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง ถัดมาเป็นป่าเบญจพรรณ

๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง ตำบลทุ่งสว่าง มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน ๘ หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านวังม่วง                  หมู่ที่ ๒ บ้านเย้ยตะแบง

หมู่ที่ ๓ บ้านขี้เหล็ก                 หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งสว่าง
หมู่ที่ ๕ บ้านบุไท                    หมู่ที่ ๖ บ้านฝาผนัง

หมู่ที่ ๗ บ้านโคกล่าม                หมู่ที่ ๘ บ้านตะบงใหม่สามัคคี

 

๒.๒ การเลือกตั้ง   แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๘ เขตเลือกตั้ง

๓. ประชากร
          องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง มีประชากร จำนวน 4,708 คน แยกเป็น ชาย 2,360 คน หญิง 2,348 คน
 
             ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร สิงหาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สภาพสังคม
๔.๑ การศึกษา
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง มีสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑.โรงเรียนบ้านวังม่วง               ๒ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง

๓.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก              ๔ โรงเรียนบ้านฝาผนัง

๕ โรงเรียนบ้านโคกล่าม-ขี้เหล็ก    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง

ข้อมูล tcnap ๒๕๕๙
๔.๒ สาธารณสุข

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง มีสถานพยาบาล ๑ แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเย้ยตะแบง

 

ข้อมูลจาก tcanp 2559

 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
          สภาพถนนภายในหมู่บ้าน
          - ถนนคอนกรีต           จำนวน    8   สาย   ระยะทาง   4.5   กิโลเมตร  
          - ถนนลาดยาง            จำนวน    2   สาย   ระยะทาง    11   กิโลเมตร
          - ถนนหินคลุก            จำนวน 26   สาย   ระยะทาง     6    กิโลเมตร
          - ถนนดิน                 จำนวน 34   สาย   ระยะทาง    11   กิโลเมตร
๕.๒ การไฟฟ้า  
 ครัวเรือนร้อยละ 100 มีไฟฟ้าใช้ ได้รับบริการจากการไฟฟ้าอำเภอประทาย
๕.๓ การประปา
 ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้ มีบริการประปาหมู่บ้าน จำนวน ได้แก่
 ๑ ประปาผิวดินบ้านวังม่วง    เขตบริการ บ้านวังม่วง ม.๑

 ๒ ประปาผิวดินบ้านเย้ยตะแบง เขตบริการ บ้านเย้ยตะแบง ม.๒ บ้านทุ่งสว่าง ม.๔ บ้านตะแบงใหม่สามัคคี ม.๘

 ๓.ประปาผิวดินบ้านบุไท เขตบริการ บ้านบุไท ม.๕ บ้านขี้เหล็ก ม.๓
 ๔.ประปาน้ำดิบบ้านฝาผนัง ม.๖ เขตบริการ บ้านฝาผนัง ม.๖
 ๕.ประปาผิวดินบ้านโคกล่าม เขตบริการ บ้านโคกล่าม ม.๗
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำสวน
๖.๒ การประมง

  มีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสว่าง

๖.๓ การปศุสัตว์
 ส่วนใหญ่มีการมีการเลี้ยงโค และสุกร
๖.๔ การบริการ

 มีสถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๒ แห่ง

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

 
 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

 


๗.๓ ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา ประชาชนพื้นที่ร้อยละ ๙๙   นับถือศาสนาพุทธ
ข้อมูล Tcnap 2559
๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี

เนื่องจากบรรพบุรุษของชาวตำบลทุ่งสว่าง  มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอีสาน โดยชาวบ้านยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอีสานตามฮีต 12 ครอง 14 โดยมีบุญประเพณีในด้านต่างๆ เช่น บุญข้าวจี่ บุญมหาชาติ บุญสงกรานต์ บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญเข้าพรรษา เป็นต้น   

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาที่ใช้ในพื้นที่จะเป็นไทยโคราช และภาษาอีสาน

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ละลึก

กลุ่มหัตถกรรมบ้านโคกล่าม กลุ่มน้ำพริกปลาย่าง บ้านโคกล่าม
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

ตำบลทุ่งสว่างเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถึงแม้จะอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่ยังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ในบางพื้นที่ประกอบกับในฤดูน้ำหลากก็จะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ ตำบลทุ่งสว่าง และแหล่งประโยชน์ในพื้นที่ตำบลทุ่งสว่าง

 

 

สาสน์จากผู้บริหาร

นายอัครชัย อมัติรัตนะ
สานส์จากผู้บริหาร
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แบบสอบถาม
ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะขอดำเนินกิจการนอกเขตเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อยากทราบรายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ อบต.
การป้องการการทุจริต
ระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
ขั้นตอนการขอรับบริการ
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
Tel : 0-4475-6260   Fax : 0-4475-6261
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.